دبیر جشنواره: هادی حجازی فر

دستیار دبیر: مینا شجاعیان

دبیر اجرایی: میر آرش مصطفایی

مدیر ستاد: نازیلا نوری شاد

مدیر روابط عمومی: امیر موسی کاظمی

مدیر هنری: مرضیه سرمشقی