هیات انتخاب بخش بزرگسال:

نازیلا نوری شاد

بهرام بهبهانی

محمد اعلمی

آزاده انصاری

سلما محسنی ارهالی

غزل اسکندرنژاد

مرتضی مشکات

 

هیات انتخاب بخش کودک، نوجوان و خانواده:

شهرام کرمی

امیر مشهدی عباس

عیسی یوسفی پور

امیر سلطانی احمدی

محمد عسگری

آناهیتا غنی زاده

منیر مولوی زاده