نمایش‌های پذیرفته شده در بخش کودک، نوجوان و خانواده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک معرفی شدند.  

نمایش‌های پذیرفته شده در بخش فضای باز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک معرفی شدند.  

اعضای هیات انتخاب آثار متقاضی بخش فضای باز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک معرفی شدند.  

دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، از ۹ نمایش انتخاب نشده برای بخش بزرگسال، به منظور ادامه روند تولید حمایت می‌کند.  

نمایش‌های پذیرفته شده در بخش کودک، نوجوان و خانواده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران – ...
نمایش‌های پذیرفته شده در بخش فضای باز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک معرفی ش ...
اعضای هیات انتخاب آثار متقاضی بخش فضای باز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک معرف ...
دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، از ۹ نمایش انتخاب نشده برای بخش بزرگس ...
اعضای هیات انتخاب آثار متقاضی بخش کودک، نوجوان و خانواده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی ...

گزارش تصویری

کارگاه های آموزشی

ویدیوهای ترند روز


Notice: Undefined index: post_media_size in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1971

Notice: Undefined index: post_media_size in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1971

Notice: Undefined index: show_media in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1979

Notice: Undefined index: preload_bgcolor in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1984

Notice: Undefined index: display_title in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1985

Notice: Undefined index: show_info in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1987

Notice: Undefined index: display_comments in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1991

Notice: Undefined index: display_categories in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1994

Notice: Undefined index: max_taxonomy_num in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1995

Notice: Undefined index: show_date in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1997

Notice: Undefined index: excerpt_len in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1999

Notice: Undefined index: display_author_header in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2001

Notice: Undefined index: display_author_footer in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2002

Notice: Undefined index: columns_mobile in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2007

Notice: Undefined index: preview_mode in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2008

Notice: Undefined index: content_layout in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2009

Notice: Undefined index: grid_table_hover in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2010

Notice: Undefined index: carousel_nav_control_pos in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2014

Notice: Undefined index: carousel_nav_control_skin in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2015

Notice: Undefined index: carousel_loop in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2016

Notice: Undefined index: carousel_autoplay in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2017

Notice: Undefined index: carousel_autoplay_delay in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2018

Notice: Undefined index: cat in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2021

Notice: Undefined index: order_by in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2027

Notice: Undefined index: order in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2028

Notice: Undefined index: only_posts__in in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2029

Notice: Undefined index: include in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2030

Notice: Undefined index: exclude in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2031

Notice: Undefined index: offset in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2032

Notice: Undefined index: loadmore_type in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2035

Notice: Undefined index: use_wp_query in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2043

Notice: Undefined index: post_media_size in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1971

Notice: Undefined index: post_media_size in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1971

Notice: Undefined index: show_media in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1979

Notice: Undefined index: preload_bgcolor in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1984

Notice: Undefined index: display_title in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1985

Notice: Undefined index: show_info in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1987

Notice: Undefined index: display_comments in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1991

Notice: Undefined index: max_taxonomy_num in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1995

Notice: Undefined index: show_date in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1997

Notice: Undefined index: excerpt_len in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 1999

Notice: Undefined index: display_author_header in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2001

Notice: Undefined index: display_author_footer in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2002

Notice: Undefined index: columns_mobile in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2007

Notice: Undefined index: preview_mode in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2008

Notice: Undefined index: content_layout in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2009

Notice: Undefined index: grid_table_hover in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2010

Notice: Undefined index: carousel_nav_control_pos in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2014

Notice: Undefined index: carousel_nav_control_skin in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2015

Notice: Undefined index: carousel_loop in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2016

Notice: Undefined index: carousel_autoplay in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2017

Notice: Undefined index: carousel_autoplay_delay in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2018

Notice: Undefined index: cat in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2021

Notice: Undefined index: order_by in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2027

Notice: Undefined index: order in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2028

Notice: Undefined index: only_posts__in in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2029

Notice: Undefined index: include in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2030

Notice: Undefined index: exclude in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2031

Notice: Undefined index: loadmore_type in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2035

Notice: Undefined index: use_wp_query in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/recent-posts-grid-carousel.php on line 2043

Notice: Undefined index: btn_skin in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1044

Notice: Undefined index: btn_size in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1045

Notice: Undefined index: btn_shape in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1046

Notice: Undefined index: btn_type in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1047

Notice: Undefined index: icon_align in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1048

Notice: Undefined index: link_css_id in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1056

Notice: Undefined index: open_video_in_lightbox in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1063

Notice: Undefined index: icon_display in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1073
مشاهده تمامی ویدیوها

Notice: Undefined index: open_video_in_lightbox in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/modern-button.php on line 1087

پربازدیدترین مطالب

معرفی آثار بخش کودک، نوجوان و خانواده جشنواره نمایش عروسکی
معرفی آثار بخش فضای باز جشنواره نمایش عروسکی
معرفی اعضای هیات انتخاب بخش فضای باز
لیست آثار مورد حمایت بخش بزرگسال برای ادامه روند تولید

مطالب منتخب سردیبر

معرفی اعضای هیات انتخاب بخش بزرگسال

به گزارش روابط عمومی، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک اعضای هیات انتخاب نمایش‌های مخاطب بزرگسال این جشنواره را معرفی کرد.

مشترک خبرنامه شوید


Notice: Undefined index: form_type in /home/tehranpu/public_html/wp-content/plugins/auxin-elements/includes/elementor/widgets/mailchimp.php on line 797

به خبرنامه ما بپیوندید

شما آخرین اخبار و به روز رسانی های مورد علاقه خود را دریافت خواهید کرد